Rekrutacja

 

Kryteria i terminy rekrutacji na wolne miejsca do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023.

Szanowni Rodzice !

Dyrektor Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym  w Dąbrówce z Oddziałem Zamiejscowym w Bratucicach przekazuje informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Dyrektor, przyjmując dzieci do Przedszkola, kieruje się następującymi zasadami:

1. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w Przedszkolu przyjmowane są na podstawie złożonej przez rodzica/opiekuna prawnego: „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”. Druk należy pobrać w sekretariacie Szkoły lub ze strony internetowej Szkoły i złożyć w terminie od 21 lutego do 25 lutego 2022 r.

2. Kryteria i terminy rekrutacji opisane w Regulaminie dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do Przedszkola lub zmienić Przedszkole swojemu dziecku. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest „Wniosek o przyjęcie dziecka” wraz załącznikami (klauzula i oświadczenia). Druki należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej przedszkola/ szkoły i złożyć je w terminie od 28 lutego do 11 marca 2022.

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych jednostek. We wniosku o przyjęcie, określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych.

4. Rekrutacją są objęte dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2016 – 2019. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

5. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się na wolne miejsca w Przedszkolu.

6. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji Przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami, Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie uzupełniające.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów do Przedszkola znajdują się w Regulaminie, stanowiącym załącznik do powyższego artykułu.

Załącznik do zarządzenia nr 6/2022

z dnia 31stycznia 2022 r.

Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Dąbrówce z Oddziałem Zamiejscowym w Bratucicach
na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.poz.1082)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 r. poz. 1737)
 • Uchwała Nr XXXIX/254/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 stycznia 2018 r.                     w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego                do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rzezawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 • Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Rzezawa z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i kl. I publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód w roku szkolnym 2022/2023.

§ 1

Zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023 określa:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r.poz.1082 )
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 r. poz. 1737)
 3. Uchwała Nr XXXIX/254/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 stycznia 2018 r.                     w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego                do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rzezawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 4. Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Rzezawa z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i kl. I publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód w roku szkolnym 2022/2023
 5. StatutPublicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Dąbrówce z Oddziałem Zamiejscowym w Bratucicach.

§ 2

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w Przedszkolu. Dzieci te są przyjmowane na podstawie złożonej deklaracji
  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
  , stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 3

Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami (klauzula informacyjna i oświadczenia), który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony internetowej lub w sekretariacie Zespołu. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 4

 1. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Zespołu w okresie od 28.02.2022 r. od godziny 8.00 do 11.03.2022 r. do godziny 15.00.
 2. W terminie od 14.03.2022 r. do 18.03.2022r. komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji złożonych dokumentów.
 3. W dniu 21.03.2022 r. do godziny 15.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 4. W terminie do 28.03.2022r. do godziny 15.00 rodzice zobowiązani są złożyć potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (druk do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej).
 5. W dniu 01.04.2022r. komisja podaje do publicznej wiadomości listy przyjętych
  i nieprzyjętych.

Jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postepowanie uzupełniające:

 1. W terminie od 04.04.2022r. od godziny 8.00 do 08.04.2022r. do godziny 15.00 – składanie wniosków.
 2. W dniu 11.04.2022 r. komisja dokonuje weryfikacji złożonych dokumentów.
 3. W dniu 12.04.2022 r. do godziny 15.00 komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 4. W terminie do 13.04.2022r. do godziny 15.00 rodzice składają potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 5. W dniu 19.04.2022r. komisja podaje do publicznej wiadomości listy przyjętych
  i nieprzyjętych.

§ 5

1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Rzezawa.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Rzezawa jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082):
• wielodzietność rodziny kandydata,
• niepełnosprawność kandydata,
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
• objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. Kryteria wymienione w pkt. 2 mają jednakową wartość.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria:

L.p. KRYTERIUM PUNKTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIUM
1. Obydwoje rodzice pracujący, prowadzący działalność  gospodarczą lub uczący się             w systemie stacjonarnym 4 Zaświadczenie/oświadczenie                    o zatrudnieniu, pobieraniu nauki             w systemie stacjonarnym/ aktualny wpis do działalności gospodarczej/oświadczenie                     o prowadzeniu działalności
2. Kandydat jest objęty obowiązkiem rocznego  przygotowania przedszkolnego lub ma prawo do objęcia wychowaniem przedszkolnym 4
3. Rodzeństwo kandydata  uczęszcza do danego przedszkola 1
4. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do funkcjonującej w pobliżu szkoły 1 Zaświadczenie ze szkoły/oświadczenie rodzica
5. Kandydat zamieszkuje w  miejscowości w której znajduje się przedszkole 4 Oświadczenie rodzica
6. W przypadku kandydata spoza gminy – wykonywanie przez rodzica pracy na terenie Gminy Rzezawa 1 Zaświadczenie/oświadczenie  o zatrudnieniu

§ 6

1. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku, gdy przedszkole, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych   oraz list przyjętych do przedszkoli dysponuje wolnymi miejscami.

3. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie uczęszczania do danego przedszkola w roku szkolnym 2021/2022. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.

§ 7

1. Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.

2. Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia.

3. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4. Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.

§ 8

1.   Decyzję o przyjęciu dziecka do Przedszkola podejmuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora  odrębnym zarządzeniem.

2.   Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) przeprowadzenie postępowania  rekrutacyjnego;

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;

3) podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych;

5) sporządzenie protokołów  postępowania rekrutacyjnego.

3. Od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora.

4.Na rozstrzygnięcie Dyrektora przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

UG-Rzezawa-Skan-20220114-113636

 

Pliki do pobrania:

zal. 1 Deklaracja o kontynowaniu wychowania przedszkolnego Bratucice

zal. 2 Wniosek o przyjecie kandydata do przedszkola-nowe Bratucice

klauzula informacyjna-PPB-do wniosku-nowa

Oswiadczenia do wniosku

potwierdzenie woli-PP

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA DYŻUR WAKACYJNY

Dyżur wakacyjny