Rekrutacja

Kryteria i terminy rekrutacji na wolne miejsca do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022.

Szanowni Rodzice!
Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.), zarządzeniu Nr 10/2021 Wójta Gminy Rzezawa z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód w roku szkolnym 2021/2022 oraz Uchwale Nr XXII/172/20 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rzezawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola lub zmienić przedszkole swojemu dziecku. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.
Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2015 – 2018.
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych jednostek. We wniosku, o przyjęcie, określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych.

Wnioski można pobrać ze stron internetowych przedszkoli lub bezpośrednio w danym przedszkolu.

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola
Deklaracja kontynuowania nauki w przedszkolu
Potwierdzenie woli zapisu

klauzula informacyjna -przedszkole PPD

Rekrutacja-do-przedszkoli-2021

zał. 2 Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola

POTWIERDZENIE WOLI 21-22