Procedura przyprowadzania/ odbierania dzieci.

Procedura przyprowadzania/ odbierania dzieci do/ z Zespołu Szkolno Przedszkolnego Publicznego Przedszkola w Dąbrówce z Odziałem Zamiejscowym w Bratucicach

§ 1

W związku z zapobieganiem COVID-19 i dbaniu o bezpieczeństwo dzieci, Rodziców
i pracowników zmianie ulega organizacja przyprowadzania i odbierania  dzieci z Przedszkola.

§ 2

Od 01.09.2020 r. wydłużeniu ulega proces przyprowadzenia/ odbioru  dziecka. do/ z placówki. Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania  wszystkich wytycznych i zabezpieczenia na ten cel odpowiednio  przedziału czasowego.

§ 3

Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję o przyprowadzaniu dziecka do przedszkola, która skutkować może narażeniem zakażenia się COVID-19 dziecka, opiekunów oraz osoby upoważnione w przedszkolu, jak i podczas drogi do/z placówki.

§ 4

Rodzic, składając oświadczenie o przyjęciu dziecka do przedszkola ponosi  odpowiedzialność  karną za podanie nieprawdziwych informacji.

§ 5

Rodzic przyprowadzając dziecko chore, z objawami chorobowymi bądź  którego domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w  warunkach domowych podlega odpowiedzialność za narażenie na  zakażenie się COVID-19 wszystkich uczestników opieki, nauczycieli, pracowników jak również  innych Rodziców bądź narażenie wszystkich  na kwarantannę.

§ 6

Bezwzględnie dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe,  bez jakichkolwiek oznak choroby ( w tym katar, osłabienie, kaszel,  gorączka). Dzieci, których domownik odbywa kwarantannę lub  przebywa w izolacji w warunkach domowych lub są osoby chore  nie może zostać przyprowadzone do placówki.

§ 7

Osoby przyprowadzające/ odbierające dzieci muszą być zdrowe  i nie mogą wykazywać żadnych objawów chorobowych.

§ 8

Dzieci należy przyprowadzić najpóźniej do godz. 8.30- jest to godzina  graniczna oddania dziecka pod opiekę nauczyciela- o godz. 8.30  przedszkole zostaje zamknięte. Po tej godzinie dziecko nie będzie  przyjęte do przedszkola.

§ 9

Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun prawny.

§ 10

Rodzice zobowiązani są do każdorazowego odbierania telefonów  z placówki.
W sytuacji zauważenia u dziecka w trakcie pełnienia nad nim opieki  zmian chorobowych, nauczyciel niezwłocznie informuje o tym fakcie  Rodziców, a Rodzice są zobowiązani do natychmiastowego odebrania  dziecka ( maksymalnie w czasie 1 godziny). Jeśli dziecko manifestuje,  przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane  w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości  od innych osób.

§ 11

Zmiany, które ze względu na konieczność zapewnienia maksymalnego  bezpieczeństwa obowiązujące podczas przyprowadzania/ odbierania  dziecka obowiązujące od 11 maja 2020 r.:

 1. W Przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny.
 2. Przedszkole zapewnia opiekę dla dzieci w godz. od 07.30- 16.00  Publiczne Przedszkole .w Dąbrówce, od 7.30 – 15.00  Odział Zamiejscowy w Bratucicach.
 3. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzenia dziecka  do przedszkola  w godz. 07.30- 8.30, w tych godzinach placówka wyznacza pracownika do odbioru dziecka od rodzica.
 4. O 8.30 drzwi wejściowe zostają zamknięte i nie ma możliwości  przyjęcia dziecka.
 5. W celu uniknięcia dużego zgromadzenia osób na terenie placówki  do przedszkola dziecko jest przyprowadzane i odbierane tylko  przez jedną osobę.
 6. Dzieci nie przynoszą ze sobą własnych zabawek, ani innych  przedmiotów.
 7. W przypadku porannego braku nauczyciela przypisanego do  konkretnej grupy
  z przyczyn nagłych konkretny oddział nie zostanie w danym dniu  uruchomiony. 
 8. Rodziców mogą przebywać tylko na terenie szatni.
 9. Przekazanie dziecka pod opiekę przedszkola będzie odbywało się  w szatni, w której nie może przebywać więcej niż 4 Rodziców.
 10. W sytuacji gdy w przedszkolu przebywa maksymalna dozwolona  ilość osób, kolejne osoby zobowiązane są do ustawienia się w  kolejce na zewnątrz budynku
  z zachowaniem odległości 2 metrów ( za wyjątkiem dzieci  przebywających pod opieką)
 11. Rodzic stosuje się do wszystkich zaleceń pracownika.
 12. Rodzic przekazujący dziecko pod opiekę ma zakryte usta i nos,  oraz zdezynfekował ręce lub ma ubrane rękawiczki jednorazowe.
 13. Rodzice przyprowadzający dziecko przekazują je pod opiekę  wyznaczonemu pracownikowi, który odprowadza je do  wyznaczonej sali.
 14. Grupy mogą być niejednorodne wiekowo.
 15. Odbiór dziecka następuje analogicznie do przyprowadzenia.  Rodzic dzwonkiem zgłasza gotowość odebrania dziecko, czeka na  przyjście pracownika, informuje go, po które dziecko przyszedł  (imię nazwisko grupa), czeka do momentu aż pracownik  przyprowadzi dziecko do szatani.
 16. Rodzic odbierający dziecko pod opiekę ma zakryte usta i nos,  oraz zdezynfekował ręce lub ma ubrane rękawiczki jednorazowe.
 17. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego odebrania dziecka z  przedszkola. W tych godzinach placówka wyznacza pracownika do  oddania dziecka pod opiekę rodzica.
 18. Po wyjściu wszystkich dzieci z przedszkola będzie przeprowadzona  obowiązkowa dezynfekcja.
 19. Rodzic odbierając/ przyprowadzając dziecko musi być przygotowany
  do przedłożenia dowodu tożsamości pracownikowi, aby ten mógł  sprawdzić zgodność danych.
 20. Rodzic zobligowany jest do uprzedzenia dziecka o pomiarze  temperatury ciała przed wejściem do placówki.
 21. Jeżeli dziecko będzie miało podwyższoną temperaturę  (powyżej 37º C ) nie zostanie przyjęte do przedszkola.
 22. Rodzic zobowiązany jest uprzedzić dziecko, że zaraz po wejściu  do sali zostanie poproszone o umycie rąk.
 23. Osoba będąca na dyżurze zobowiązana jest do częstego  dezynfekowania powierzchni drzwi, uchwytów przy wejściu do  przedszkola oraz uzupełniania płynu dezynfekującego.
 24. Po odebraniu dziecka z placówki Rodzic zobowiązany jest do  niezwłocznego opuszczenie terenu placówki.

§ 12

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do  zapoznania z treścią wprowadzonej Procedury.

§ 13

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest  do bezwzględnego przestrzegania wprowadzonych Procedury

§ 14

Procedura obowiązuje bezterminowo od 1 września 2020 r.