Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu na terenie placu zabaw i ogrodu

Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu na terenie  placu  zabaw i ogrodu
w Publicznym Przedszkolu w Dąbrówce z Oddziałem Zamiejscowym  w Bratucicach

Cel procedury:

Określenie sposobu postępowania nauczyciela w przypadku  organizowania zabaw
i odpoczynku na terenie ogrodu i placu zabaw przedszkola  oraz określanie norm i zasad bezpieczeństwa.

 1. Nauczyciele są zobowiązani do określenia i omówienia z dziećmi  zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na terenie placu zabaw  i ogrodu. Zapisy w dzienniku zajęć .
 2. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw/ogród przedszkola  nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego  przebywania na świeżym powietrzu, przypomina o konieczności  powiadomienia osoby dorosłej o niebezpieczeństwie,                o zakazie oddalania się od grupy i nauczyciela, o obowiązku  zgłaszania się na zbiórkę itp.)
 3. Dzieci na plac zabaw wychodzą udostępnionym wejściem  ewakuacyjnym.
 4. Nauczyciel obowiązkowo przelicza dzieci przed wyjściem  z sali/do sali, wyjściem/wejściem z/do toalety, wejście/wyjście  do/z budynku przedszkola oraz wejściem/wyjściem na teren  ogrodu przedszkolnego.
 5. W szatni przebywa tylko jedna grupa.
 6. Dzieci przemieszczają się z budynku przedszkola na ogrodzony  teren wydzielony
  do zabawy pod opieką nauczyciela i pracownika pomocniczego.
 7. Przed wejściem dzieci na plac zabaw pracownik obsługi  dezynfekuje uchwyty, klamki.
 8. Obowiązuje zakaz korzystania z piaskownicy i zamontowanych  urządzeń.
 9. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych.
 10. Nauczyciel każdorazowo przed wpuszczeniem dzieci na teren  przedszkola ma obowiązek sprawdzić, czy teren jest bezpieczny.
 11. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw przedszkola musi być  zamknięta bramka wejściowa i brama wjazdowa przy wydzielonej  części do zabaw. Po wejściu/wyjściu na teren/z terenu przedszkola  wydzielonego do zabaw nauczyciel wchodzący/wychodzący ma  obowiązek zamknięcia bramki.
 12. Dzieci wracają do budynku przedszkola pod nadzorem nauczyciela  i pracownika.
 13. Po powrocie z placu zabaw dzieci dokładnie myją ręce pod nadzorem nauczyciela.
 14. Użytkownicy przestrzegają wymogu, aby zabawy były  organizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania  terenu przedszkola umieszczonymi na tablicy informacyjnej
  na budynku przedszkola.
 15. Rodzic ma obowiązek dostosować ubiór dziecka do panujących  warunków atmosferycznych. Rodzic przygotowuje dziecko  na dłuższy pobyt na świeżym powietrzu
  ( niekrępujące ruchów ubrania, wygodne buty).  Należy pamiętać  o zaopatrzenie dziecka w odpowiednie nakrycie głowy w przypadku słonecznej pogody.
 16. Każdorazowo po zakończeniu pobytu dzieci na świeżym powietrzu  muszą zostać umyte
  i odkażone używane sprzęty- piłki, skakanki itp.
 17. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu  w warunkach atmosferycznych ku temu nie sprzyjających  (deszcz, mocny wiatr,zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura,  burza, itp.).
 18. Dziecko może zostać odebrane z terenu placu zabaw wówczas,  gdy rodzic/ prawny opiekun dotrze na miejsce pobytu grupy-  nie przekraczając furtki wydzielającej plac zabaw zgłosi  nauczycielowi gotowość odbioru dziecka, pracownik przedszkola  podprowadzi dziecko i przekaże je pod opiekę rodzica/ opiekuna.
 19. O wszelkich zauważonych usterkach nauczyciel lub inny  użytkownik zawiadamia konserwatora, intendenta lub swoich  przełożonych.