Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą w Dąbrówce 1, 32-712 Bratucice;
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Agnieszka Kwaśnik:    kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iod@valven.pl.
  • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zatrudnianie, zapewnienie świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu, jest:

-Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

-Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (*monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu)

-Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
– t.j. Dz.U.2016.902 ze zm.,

-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Dz.U.2018 poz.108,

-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – t.j. Dz. U. 2018.967 ze zm.,

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 i. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – Dz.U.2017.894,

-Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – Dz.U.2018 poz. 217.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

Medycyna pracy, Służba BHP, Ubezpieczenia grupowe, Radca Prawny, GZOSZiP, Banki, ZUS i Urząd Skarbowy, Obsługa informatyczna, Inspektor ochrony danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. 50 lat (art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – Dz.U.2018.217 a w pozostałych przypadkach do ustania celu przetwarzania danych oraz do momentu odwołania zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzania odbywa się w sposób zautomatyzowany).

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Obecnie jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.