INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Szanowny Rodzicu/Opiekunie pamiętaj o Twoich obowiązkach wynikających z zaktualizowanych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 marca 2022 r. wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 1. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.W przypadku dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, ich opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci ich nie udostępniały innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki.
 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców.
 3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/z dziećmi lub dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
 4. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej  oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 5. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

Niezastosowanie się do wytycznych GIS może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Art. 54. Kodeks Wykroczeń

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się
w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Art. 116. Kodeks Wykroczeń
§ 1. Kto, wiedząc o tym, że:

 1. jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę,
 2. styka się z chorym na chorobę określoną w punkcie 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,
 3. jest nosicielem zarazków choroby określonej w punkcie 1 lub podejrzanym o nosicielstwo, nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym chorobom lub o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych na podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do określonych w § 1 nakazów, zakazów, wskazań lub zarządzeń leczniczych.

Art. 161. Kodeks Karny

§ 1. Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 165. Kodeks Karny

§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach:

 1. powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej,
 2. wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości,
 3. powodując uszkodzenie lub unieruchomienie urządzenia użyteczności publicznej, w szczególności urządzenia dostarczającego wodę, światło, ciepło, gaz, energię albo urządzenia zabezpieczającego przed nastąpieniem niebezpieczeństwa powszechnego lub służącego do jego uchylenia,
 4. zakłócając, uniemożliwiając lub w inny sposób wpływając na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych,
 5. działając w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§  4.  Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 15zzzn. Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 1. W razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30 000 zł.
 2. Stwierdzenie naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w szczególności
  na podstawie ustaleń Policji, innych służb państwowych lub innych uprawnionych podmiotów.
 3. W zakresie określonym w ust. 1 nie ma zastosowania art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz.195).