Pomoc materialna

Pomoc materialna i stypendium szkolne

 

  • Pomoc materialna:

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Rzezawa znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji z powodu zdarzenia losowego.

Przez zdarzenie losowe rozumie się zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać, a w szczególności:

  • śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,
  • pożar, zalanie domu/mieszkania,
  • nagła choroba w rodzinie ucznia, która powoduje znaczne obciążenie finansowe,
  • nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
  • kradzież w domu/mieszkaniu ucznia,
  • inne okoliczności, które wpływają na sytuację finansową rodziny i mogą zakłócić prawidłowy przebieg procesu edukacji.

 

  • Stypendium szkolne:

Stypendium może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Rzezawa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm i narkomania, a także gdy jest to rodzina niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Więcej informacji: http://rzezawa.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66