Klasa 3

I i II tydzień
III i IV tydzień
V i VI tydzień

 

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI 18-22.05.2020

JĘZYK POLSKI 10

JĘZYK POLSKI 11

JĘZYK POLSKI 13

JĘZYK POLSKI 13(1)

 

27.04.2020r.

 

Temat: Jak mieszkamy?

 1. Przeczytaj tekst z pamiętnika ze str.14

Zastanów się:

*Co oznacza dla Ciebie słowo dom?

*Dlaczego jest tak ważnym miejscem w naszym życiu?

 1. Spróbuj wyjaśnić słowa: „mieć cały dom na głowie” itp. ćw. 2 str. 13
 2. Przypomnij sobie wiadomości o czasowniku str. 15 podręcznik oraz to co już wiemy:

Czasownik – odpowiada na pytania: co robi?, co się z nim dzieje?

Czasownik – nazywa: czynności i stany

Czasownik – występuje w liczbach pojedynczej i mnogiej

Czasownik – może mieć czas teraźniejszy, przeszły, przyszły

Czasownik – odmienia się przez osoby

Wyszukuj w tekście z pamiętnika (str.14) czasowniki. Zapisz kilka czasowników w zeszycie.

 1. Sprawdź swoja wiedzę: wejdź na stronę: http://pisupisu.pl/klasa3/liczba-mnoga,

http://pisupisu.pl/klasa3/liczba-pojedyncza i wykonaj kilka ćwiczeń.

 1. Wykonaj wybrane ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń 4-6 ze str. 14

 

28.04.2020r.

 

Temat: Mój świat

 1. Przeczytaj fragment opow. „Jeż” str.16
 2. Zastanów się:

* Dlaczego kobieta i mężczyzna zbudowali dom z pięknym ogrodem?

* Co stało się z ich ogrodem?

* Kto mieszka w domu dziecka?

* Co to znaczy, że ciało dziecka pokryte było kolcami?

* Kiedy chłopiec zaczął chować kolce?

Napisz odpowiedzi pełnymi zdaniami na pytania w ćw. 1 str. 15

 1. Przypomnij sobie zasadę ortograficzną kiedy w wyrazach piszemy „rz”

Obejrzyj materiał na: https://www.youtube.com/watch?v=6UJxhga6XOc

 1. Poszukaj wyrazów z „rz” w tekście opow. na str. 16

5.Wykonaj ćw. 3 i 4 str. 16

 1. Przeczytaj wiersz „Dzieci świata” str. 17
 2. Pokoloruj ramki z określeniami domu- ćw. 5 str. 16

 

29.04.2020r.

 

Temat: Mój dom

 1. Wejdź na stronę: http://pisupisu.pl/klasa3/rz-po-spolgloskach i poćwicz ortografię.

Zapisz w zeszycie kilka przykładów wyrazów z ćwiczeń online, w których piszemy

„rz” po spółgłoskach.

 1. Przeczytaj opow. pt. ”Mój dom” str. 18-19
 2. Odpowiedz ustnie na pytanie 1 , 2 i 4 str. 19 podręcznik
 3. Wykonaj wybrane ćwiczenia 1- 4 str. 17
 4. Przypomnij sobie w jaki sposób opisujemy przedmiot? (ramka z pinezką)

Skorzystaj z wyrazów pomocniczych na stronie 18 ćw.5 i opisz zaprezentowany

na ilustracji pokój.

 1. Zadanie domowe: Wyślij do oceny opis pokoju na email: m.kosinskaa1@gmail.com

 

30.04.2020r.

 

Temat: Dzieci świata

 1. Przypomnij sobie co to są prawa dziecka. Obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?v=hbfLxqiefqw
 2. Przeczytaj opow. „Dzieciologia” i „A to ciekawe” str. 20-21
 3. Sprawdź w słowniku niezrozumiałe dla Ciebie słowa. Kilka wyjaśnień poniżej:

Ornitolog – człowiek zajmujący się ptakami (obserwuje ptaki, bada ich życie i środowisko w jakim przebywają).

Dendrolog – człowiek zajmujący się drzewami i krzewami (bada ich budowę, genetykę, środowisko, w jakim się rozwijają).

Maniok – roślina uprawna, po ugotowaniu lub upieczeniu jej bulw korzeniowych jest jadalna. Otrzymuje się z niej mączkę lub kaszkę.

Uchodźca – osoba, która opuszcza kraj swojego pochodzenia, obawiając się prześladowań na tle religijnym, narodowościowym, ze względu na przekonania polityczne lub kolor skóry.

 1. Napisz w zeszycie czym zajmował się ptak Stefan, dokąd udał się w podróż , co zobaczył w Europie, Azji i Afryce, co go zasmuciło.
 2. Wykonaj wybrane ćwiczenia 1-5 str. 19-20

 

 

4.05.2020r.

 Temat: Umajone święta

 1. Zapoznaj się z tekstem z pamiętnika ze str.36 i obejrzyj ilustrację.

– Wymień dni tygodnia zakreślone na czerwono. Zapisz w zeszycie jakie święta obchodziliśmy w tych dniach.

 1. Obejrzyj filmik o majowych świętach: https://www.youtube.com/watch?v=GgEjqszlMfE
 2. Wykonaj ćw.1 str.37

Przeczytaj co oznacz słowo demokracja.

Demokracja – władza ludu, społeczeństwa; ustrój polityczny, w którym władza należy do obywateli; forma sprawowania władzy, w której źródło władzy stanowi wola większości obywateli, władza sprawowana jest za pośrednictwem przedstawicieli. Formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna.

4. Wykonaj ćwiczenie 2 str.37

 1. Przypomnij sobie wiadomości o liczebniku podr. str.37

Podkreśl liczebniki w zdaniach ćw.5 str.38

 1. Zapisz w zeszycie słowami datę swoich urodzin (dzień, miesiąc, rok).

 

5.05.2020r.

Temat: Święto Pracy

 1. Zapoznaj się z informacją o Święcie Pracy.

1 Maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Został on wybrany jako święto robotnicze. Data 1 maja miała uczcić rocznicę strajku robotników w Chicago w 1886 roku. Robotnicy walczyli o godne warunki pracy, wyższe płace i ośmiogodzinny czas pracy. Po raz pierwszy święto było obchodzone 1 maja 1890 roku w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii i Francji. W tym dniu organizowane były manifestacje (pochód, wiec, mający na celu wyrażenie swojego sprzeciwu lub poparcia dla kwestii społecznych/politycznych), które zostały później w wielu krajach oficjalnie uznane. W Polsce pierwsze pochody organizowane były na terenach zaboru rosyjskiego. Święto Pracy jest w Polsce świętem państwowym od 1950 roku. Jest to dzień wolny od pracy.

 1. Przeczytaj opow. „Święto Pracy” str.38-39
 2. Porozmawiaj z domownikami o tym, czym jest dla człowieka praca.
 3. Wykonaj ćw. 1 i 2 str.39
 4. Pokoloruj obrazek zgodnie z kodem.

 

6.05.2020r.

 Temat: O demokracji

 1. Przeczytaj opow. „Klasowy plebiscyt”.
 2. Zastanów się: Co znaczy słowo plebiscyt?

Co oznacza zwrot wybrać najlepszych kandydatów?

 1. Poszukaj informacji na temat sejmu i senatu.

Jeśli nie znajdziesz informacji przeczytaj poniższe wyjaśnienie:

Sejm – pierwsza izba polskiego parlamentu zwana niższą izbą. Składa się z 460 posłów wybieranych zgodnie        z demokratycznymi przepisami. Obowiązuje zasada:

– tajności głosowania – głosowanie jest anonimowe, każdy wrzuca kartę do urny

–  bezpośredniości – wyborcy głosują sami, bez żadnego pośrednictwa

–  równości – każdy wyborca dysponuje jednakową liczbą głosów

– powszechności – prawo wyborcze posiada każda osoba spełniająca określone warunki (wiek, obywatelstwo);

– proporcjonalności – każda partia otrzymuje mandaty w zależności od liczby uzyskanych głosów (proporcjonalnie do uzyskanych głosów)

Senat – druga izba polskiego parlamentu zwana izbą wyższą. Składa się ze 100 senatorów wybieranych zgodnie z demokratycznymi przepisami. Obowiązuje zasada:

–  tajności głosowania

–  bezpośredniości głosowania

– równości

 1. Wykonaj ćw. 1-3 str.41

 

7.05.2020r. 

Temat: Polska konstytucja

1.Przeczytaj wiersz i zastanów się o jakim wydarzeniu historycznym opowiada?

 

Zdzisław Jegliński

W dzień Trzeciego Maja

Świeci słonko majowe,

biją dzwony w kościele.

Na dziedzińcu zamkowym

przygrywają kapele.

Na królewskim fotelu

Króla Stasia cień siada

I jak niegdyś przed laty

Rozpoczyna się Rada.

 

Łzy radości jak perły

Błyszczą w oczach kochanych,

Gdy król czyta orędzie:

Równe w prawach są stany!

Chorągiewki z bibułki

Weźcie w rączki swe, dzieci,

I krzyknijcie wesoło:

Niechaj żyje Maj Trzeci!

 

 1. Przypomnij sobie wiadomości o konstytucji 3 Maja.

„Konstytucja 3 maja” była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie. Jej projekt powstał dzięki współdziałaniu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, należącego do stronnictwa patriotycznego. W skład stronnictwa wchodzili także posłowie na Sejm:

Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Zapisy w konstytucji osłabiały pozycję magnaterii, znosiły liberum veto („nie pozwalam” – zasadę ustrojową pozwalającą pojedynczemu posłowi zerwać obrady Sejmu), wprowadzały podział władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Rząd otrzymał większe kompetencje, akty królewskie wymagały podpisu jednego z ministrów, za pracę rządu odpowiadały poszczególne ministerstwa: edukacji, policji, skarbu i wojska.

 1. Zapoznaj się z informacjami z podr. str.42-43
 2. Wymień władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Wykonaj ćw. 1-3 str.43
 4. Obejrzyj filmik- Polskie symbole narodowe: https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
 5. Zadanie domowe: Napisz jak powstało państwo polskie według legendy.

Wyślij do oceny na e-mail: m.kosinskaa1@gmail.com

 

8.05.2020r.

Temat: Więcej o Ziemi

 1. Przeczytaj wpis do dziennika podr. str.26
 2. Zastanów się jakie przemyślenia miał chłopiec na temat Ziemi.
 3. Obejrzyj ilustrację i zastanów się jakie barwy przeważają w modelu planety?
 4. Co to jest geologia?- przeczytaj wyjaśnienie.

Geologia – jedna z nauk o Ziemi, która zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. Geologia dotyczy również innych planet skalistych.

 1. Wykonaj ćw. 1 i 2 str.24
 2. Przypomnij sobie wiadomości co decyduje o kolejności alfabetycznej wyrazów – podręcznik str.27
 3. Wykonaj ćwiczenia 4-5 str.25

 

11.05.2020r.

 Temat: Wstrzymał słońce ruszył ziemię

 1. Przeczytaj tekst „Człowiek, który miał być kupcem…”ze str.28-29
 2. Zastanów się jak możesz odpowiedzieć na pytania zawarte pod tekstem
 3. Skorzystaj z informacji ćw. 1 str.26 i napisz notatkę o Mikołaju Koperniku.

Wyślij do oceny na e-mail: m.kosinskaa1@gmail.com

 1. Wykonaj ćw.2 str.27
 2. Dopisz przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym- ćw.3 str.27
 3. W wolnej chwili poćwicz stopniowanie przymiotników: http://pisupisu.pl/3/slowne-zabawy/stopniowanie-przymiotnikow-stopien-wyzszy

 

 

12.05.2020r.

 

Temat: Ocean śmieci

 1. Zapoznaj się z tekstem inscenizacji „Ocean śmieci”.
 2. Przeczytaj informacje dotyczące segregowania śmieci. Wykonaj ćw.1 str.33
 3. Zastanów się co przytrafiło się morskim zwierzętom –ćw.2 str.33
 4. Wykonaj ćw. 4 str.33-34 – wyszukaj czasowniki i przepisz je do zeszytu.

 

 

13.05.2020r.

 

Temat: Powtarzam wiadomości o częściach mowy.

 1. Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=dEJFDiW8s84
 2. Przeczytaj uważnie tekst z ćw.1 str.35 i odpowiedz na pytania.
 3. Wykonaj ćw. 2-4 str.36
 4. Wykonaj ćwiczenie 6-7 str.48

 

Zadanie domowe:  Poproś babcię, dziadka lub kogoś z rodziny, by pokazał Ci ważne dla niego zdjęcie

i opowiedział związaną z nim historię. Opowiesz ją jutro na lekcji online.

 

 

14.05.2020r.

 

Temat: Rodzinne korzenie.

Lekcja online- godz.11.30

 

 

15.05.2020r.

 

Temat: O polskich stolicach

 

 1. Przeczytaj tekst w podręczniku – str. 50-51
 2. Odszukaj na mapie Polski stolicę oraz miasta, o których przeczytałeś.
 3. Poszukaj w internecie informacji jakie ciekawe miejsca można zobaczyć w Warszawie?

Obejrzyj zdjęcia. Nazwy wybranych ciekawych miejsc zapisz w zeszycie.

 1. Wykonaj wybrane ćw. ze str. 51-52

 

MATEMATYKA

kl.III mat. 27-30.04

kl. III mat. 4-8.05

kl.III mat 11-15.05

 J. ANGIELSKI

kl.III j.ang 27-30.04

kl.III j.ang 4-8.05

 PLASTYKA:

Plastyka kl. III
Temat: Scena rodzajowa z mojego życia.

Zapoznaj się z wiadomościami  na temat malarstwa rodzajowego, które znajdują się  w podręczniku na str. 22. Zapamiętaj, że tematem obrazu z malarstwem rodzajowym może być: wypoczynek, praca, zabawa, obrzędy – czyli ilustrowanie codziennych czynności zwykłych ludzi.
Wykonaj obrazek – scenę rodzajową na formacie A-4 w ulubionej przez Ciebie technice plastycznej (kredki, pisaki, farby lub techniki łączone), na którym przedstawisz siebie lub Twoją rodzinę podczas codziennej czynności np. zabawy, sprzątania, uroczystości rodzinnej, posiłku, spaceru itd).
Prace prześlij do 11. V na adres jadwigatrza.szkola@gmail.com

Pod tym adresem jestem także do  dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań i konsultacji.

Plastyka kl III 11.05 – 24.05

Plastyka kl III 25.05. 5.06

Przedmiot edukacja wczesnoszkolna (przyroda, muzyka, zajęcia wyrównawcze/kreatywne)

Kliknij tutaj
VIII tydzień – kliknij tutaj

Zajęcia kreatywne 11.05 – 24.05

Zajęcia kreatywne kl III 25.05-05.06

Zajęcia komputerowe

Jeśli byliście już na stronie blockly games i wykonaliście zaproponowane ćwiczenia, to nie powinny Wam sprawić trudności kolejne tego typu zadania. Tym razem zaproponuję nieco więcej aplikacji, które przez zabawę przybliżają komputerowe kodowanie, będące wstępem do prawdziwego programowania. Prawdziwego, gdyż tworzenie algorytmów jest jego sensem. W przedstawionych wizualnych metodach tworzenia algorytmów każdy odnajdzie coś dla siebie. Przedstawione  linki, to moje propozycje na początek, ale mam nadzieję, ze będą dla Was punktem wyjścia do dalszych poszukiwań. Ostatni link odsyła na stronę z wieloma innymi przykładami zabaw z kodowaniem. Przedstawione poniżej propozycje ćwiczeń przewidziane są na dwa tygodnie.

https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1

https://studio.code.org/hoc/1

https://runmarco.allcancode.com/?gid=a1e11ee0a5ad11e787a443147a739aff

https://matematykaprzyjazna.pl/tag/kodowanie/

 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi powyżej przykładami aplikacji do tworzenia algorytmów będziecie mieć następujące zadanie:

 • wybierzcie jedną z nich, tę która najbardziej lubicie,
 • wykonajcie w niej dowolne ćwiczenie,
 • zróbcie zdjęcie efektu swojej pracy
 • poproście rodziców o pomoc w przesłaniu zadania na mojego maila (koniecznie podpiszcie się bym wiedział od kogo otrzymuję pracę)
 • mail do korespondencji: bobbob@op.pl

 

 

Jak prawidłowo pracować z komputerem?

 • Aby praca na komputerze była pożyteczna i jednocześnie przyjemna, należy spełnić następujące warunki:
 • krzesło i biurko powinny być dopasowane do twojego wzrostu;
 • krzesło i biurko powinny być dopasowane do twojego wzrostu;
 • zadbaj o właściwe oświetlenie;
 • zapewnij sobie przerwy w pracy z komputerem, które pozwolą ci się zrelaksować i umożliwią odpoczynek oczom, mięśniom szyi, barku i dłoni

 

Podczas pracy przy komputerze nie zapominaj o poniższych zasadach:

 • plecy powinny być wyprostowane i przylegać do oparcia krzesła;
 • przedramiona ugięte pod kątem zbliżonym do kąta prostego, powinny opierać się o brzeg biurka;
 • dłonie powinny być prawidłowo ułożone na klawiaturze;
 • wzrok użytkownika komputera powinien być skierowany na wprost, a odległość twarzy od monitora to od 40 do 80 cm (w zależności od wielkości monitora);
 • monitor powinien być odchylony nieznacznie do tyłu.

 

Rozszerzenie tych informacji znajduje się na stronie z linku poniżej, przeanalizujcie je razem z rodzicami. Ćwiczenie nr 1 omówimy w przyszłości na zajęciach praktycznych w szkole:

Link – Jak prawidłowo pracować z komputerem?

 

Aplikacje interaktywne do nauki programowania i nie tylko

W kontekście zbliżających się wakacji chciałbym zaproponować jeszcze kilka stron z ciekawymi propozycjami programów do kodowania i nauki innych przedmiotów. Oczywiście po tak długiej jak ostatnio pracy z komputerem wskazany będzie przede wszystkim wypoczynek na świeżym powietrzu i najlepiej odstawienie na jakiś czas komputera, ale gdy będzie padać warto trochę poćwiczyć zagadnienia, z którymi związana jest tak bardzo przyszłość młodego pokolenia. Oto linki do wspomnianych aplikacji:

https://www.squla.pl/

https://www.cyberskill.pl/aplikacje-do-nauki-programowania-dla-dzieci/

https://pl.duolingo.com/

http://matzoo.pl/

 

ZAJĘCIA KREATYWNE:

TEMAT:  Żabka – forma przestrzenna z papieru

– według podanego niżej  wzoru w załączniku, wykorzystując tekturową rolkę z papieru toaletowego, wykonaj pracę przestrzenną (rolkę możesz pomalować wcześniej farbą lub okleić papierem kolorowym.

Zdjęcia swoich prac, prześlij na adres: jadwigatrza.szkola@gmail.com do 11.V .  Bardzo proszę o podpisanie maila  (nazwisko, klasa, szkoła)

Pod tym adresem jestem także do  dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań i konsultacji.

 

 

RELIGIA

religia_klasa_3_20-24IV

11-15V kl 3

18-22 V klasa 3

22-29 maja klasa 3

1-5 czerwca klasa 3

8-12 VI klasa 3

 

Klasa 3

Przedmiot edukacja wczesnoszkolna (przyroda, muzyka, zajęcia wyrównawcze/kreatywne),

30 marca kl 3

6 kwietnia kl 3

20 kwietnia kl 3

27 kwietnia kl 3

4 maja kl 3

11 maja kl 3

18 maja kl 3

25 maja kl 3

1 czerwca kl 3

8 czerwca kl 3

15 czerwca kl 3+

22 czerwca kl 3+

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

 1. Starter – łatwy trening dla początkujących, bez kondycji. Trening w domu. Codzienne fit

https://www.youtube.com/watch?v=wFgZRt1Kyf8

 1. Kształtujemy wybrane zdolności motoryczne – przygotowanie do próby siły mięśni brzucha – Test Zuchory

Wykonaj rozgrzewkę. Poniżej link do rozgrzewki:

Następnie do próby mięśni brzucha uczeń przygotowuje się poprzez wykonanie ćwiczeń, które znajdziecie wchodząc na stronę – link poniżej:

https://www.domyos.pl/porady/6-prostych-cwiczen-na-miesnie-brzucha-a_349147

Wykonujecie: ĆWICZENIA NA MIĘSIEŃ PROSTY BRZUCHA: unoszenie klatki piersiowej – 10 razy unoszenie bioder – 10 razy deska przodem – licz do 10 Całość powtórz 3 razy.

3. . Jak zachować się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Uratuj życie – film interaktywny

https://www.youtube.com/watch?v=Hm6Sp89kM_g

 1. Fitness dla bardzo POCZĄTKUJĄCYCH

 

https://www.youtube.com/watch?v=JLuCRdA2yGI